Projekty unijne

„RÓWNY START”

W latach od 01.09. 2008- 31.10.2009 r. realizowaliśmy projekt pt. „Równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Projekt ukierunkowany był na zajęcia wyrównawcze.
Uczniowie brali udział w zajęciach:
– warsztaty psychologiczne
– zajęcia z nauczania zintegrowanego
– zajęcia z języka polskiego
– zajęcia z matematyki
– zajęcia z przyrody
– zajęcia sportowe
– zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia komputerowe
Uczniowie otrzymali podręczniki do poszczególnych zajęć, zakupiono programy multimedialne, laptop, tablice multimedialną, projektor, telewizor , odtwarzacz DVD, sprzęt siłowy do ćwiczeń (atlas, rower treningowy, trenażer wioślarski, słowniki ortograficzne, atlasy przyrodnicze, zbiory zadań, plansze edukacyjne. Główną atrakcją projektu były: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs prac plastycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Corel Graphics. Dzieci otrzymywały atrakcyjne nagrody, a ukoronowaniem projektu był wyjazd do Zakopanego.

„Mierzymy wysoko”    

 

Od września 2009 r Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu „Mierzymy wysoko” ukierunkowany był na rozwijanie zainteresowań uczniów.

Okres realizacji projektu : 01.11.2009 r.- 30.06. 2012 r.

Wartość projektu 550 586,00 zł.

Liczba beneficjentów- 78.

Cel projektu ukierunkowany był na rozwój umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych. Dzieci miały możliwość skorzystania przez trzy lata z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. Były to:

 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia języka angielskiego
 • koło literackie
 • zajęcia matematyczne
 • klub młodego odkrywcy
 • koło ekologiczno- przyrodnicze
 • koło sportowe
 • koło plastyczne
 • koło muzyczne
 • koło teatralne
 • koło taneczne
 • mały ekonomista kurs e-learning

Dodatkowym uatrakcyjnieniem były wyjazdy do teatru do Rzeszowa, rajd po Magurskim Parku Narodowym oraz dwudniowe wycieczki: Warszawa- Toruń i Góry Świętokrzyskie-Bałtów. Szkoła wzbogaciła się w liczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przede wszystkim: urządzenie wielofunkcyjne, tablicę interaktywną, mikroskop digitalny, stereomikroskop, radiowęzeł, elektroniczną woźną, pianino, instrumenty muzyczne, kamerę cyfrową, sprzęt nagłaśniający, stepper, bieżnię, zestawy do eksperymentów dla uczniów, akwarium, słowniki do języka angielskiego, słowniki ortograficzne, plansze i wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Zajęcia w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i znacznie przyczynią się do wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie naszej szkoły podnieśli swoje umiejętności i rozwijali zainteresowania w sposób przyjemny, praktyczny i atrakcyjny.

 

„Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Projektem objęci zostaną uczniowie klasy pierwszej do 2011 r. Uczniowie klas pierwszych zyskują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i środki dydaktyczne na kwotę 8 000 zł. (słownie-osiem tysięcy złotych ).Koncepcja projektu oparta została na założeniach głęboko humanistycznej teorii inteligencji wielorakich. Twórca teorii – Howard Gardner uważa że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji. Współczesna szkoła urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wychowania musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

 1. językowej (język ojczysty i obcy),
 2. matematyczno – przyrodniczej,
 3. artystycznej i ruchowej,
 4. komunikacyjno – informacyjnej,
 5. społecznej (intra i interpersonalnej).

 

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach

dodatkowych. Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko będzie wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Nauczyciel po zdiagnozowaniu profili inteligencji swoich uczniów ich zainteresowań i możliwości dobierze najwłaściwsze sposoby oddziaływań . Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz osiągnięć zaprezentowany na forum publicznym.

I etap realizacji projektu, rok szkolny 2009/2010 – nauczyciel mgr Stanisława Opałka

W roku szkolnym 2009/2010 od dnia 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia. Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. Beneficjent Projektu grupa edukacyjna S.A. Zgodnie z głównym założeniem projektu „Każde dziecko jest zdolne”Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Odbywają się one 2 razy w tygodniu po 2 godz. (wtorek, czwartek). Zajęcia te cieszą się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Zachwyt i wielką ciekawość budzą zabawy z chustą animacyjną, a zwłaszcza fabularyzowane np. „Kopciuszek” lub „ Mały Książę”, które rozwinęły wyobraźnię i fantazję dzieci. Dużo radości sprawiły im gadające pacynki, które zachęciły dzieci do twórczego myślenia. Uczniowie samodzielnie układają dialogi, starają się modulować głosem. Znacznie poprawiła się ich dykcja chętnie i płynność wypowiedzi. Chętnie podejmują działania w teatrzyku. Przygotowały dla dzieci kl. „0″ przedstawienie kukiełkowe pt.„Czerwony Kapturek”, piosenki i zabawy taneczne. Wspaniale bawią się tworząc akompaniamenty do piosenek na instrumentach perkusyjnych. „Święto pieczonego ziemniaka” zorganizowane w październiku przyczyniło się do jeszcze lepszej integracji grupy i wzajemnego poznania swoich możliwości i rówieśników. Dzieci poznają swoje mocne i słabe strony, mają czas na praktyczne manipulowanie przedmiotami, poznanie problemu i stopniowe rozwiązanie go. Uczniowie potrafią zorganizować zabawy według własnych pomysłów. Pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała przyczyniły się do lepszego poznania otaczającego świata i zrozumienia relacji międzyludzkich.

 

Zabawy matematyczne „W sklep”, gry planszowe „Logico”, które dzieci chętnie podejmują, pozwalają im rozwiązywać nawet trudne problemy matematyczne. Z wielkim zapałem układają z klocków różne przedmioty, które są inspiracją do wykonania ciekawych prac plastycznych i technicznych. Z dużym zaangażowaniem poznają świat przyrody i cierpliwie oglądają preparaty pod mikroskopem.Z prowadzącą zajęcia chętnie współpracują też rodzice. Dzięki ich pomocy dzieci miały możliwość wyjazdu do Cieklina i zwiedzanie Muzeum NarciarstwaNa zakończenie projektu na temat „My jako aktorzy”, dzieci wraz z opiekunem przygotowały przedstawienie opłatkowe pt. „Dary dla Dzieciątka”, wspaniałą scenografię, piękne tańce, kolędy, ciekawe pokazy indywidualne i grupowe, zabawę „Marzę, by występować w cyrku”, współzawodnictwo sportowe, prace plastyczne. Pokaz efektów pracy uczniów zaplanowany został na 08.12.2009r. o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej, na który przybędą zaproszeni goście.

Przewiduje się zaprezentowanie pokazu efektów pracy dzieci również w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Przewiduje się zaprezentowanie pokazu efektów pracy dzieci również w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.Bardzo uroczyście zakończyliśmy pierwszą część projektu “Pierwszaki”. Prowadząca go przez ten okres Pani Stanisława Opałka wspaniale go zakończyła razem ze swoimi podopiecznymi. Na uroczyste zakończenie przybyli rodzice, którzy mogli się przekonać jakie to umiejętności zdobyły ich pociechy.Serdecznie gratulujemy!!

 II etap realizacji projektu, rok szkolny 2009/2010 -nauczyciel mgr Maria Kluk

 W roku szkolnym 2009/2010 od 1 grudnia 2009r. do 20 czerwca 2010r. realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej projekt „ Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program tego projektu jest realizowany podczas zajęć obowiązkowych i od 1 lutego 2010r. zajęć pozalekcyjnych. Odbywają się one 2 razy w tygodniu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Ogromną radość sprawiają dzieciom gadające pacynki. Uczniowie samodzielnie wymyślają i układają dialogi, przez co rozwijają swoją wyobraźnię,

kreatywność i aktywność twórczą. Chętnie układają z klocków różne przedmioty, rozwijając przez to swoją wyobraźnię. Podczas korzystania ze wszystkich środków dydaktycznych, które otrzymała szkoła, dzieci mają możliwość rozwijania inteligencji: językowej, matematyczno – logicznej, przyrodniczej, wizualno – przestrzennej, ruchowej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej.

 

 

 

Od 1 lutego 2010 r. klasa pani mgr Marii Kluk przystąpiła do realizacji II etapu Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Do rozwijania tych umiejętności służą atrakcyjne środki dydaktyczne współfinansowane przez Unię Europejską, dzięki różnorodnym pomocom tj. Ser Szwajcarski, książeczki logiko, zestaw do ćwiczeń ruchowych, instrumenty muzyczne, chusta animacyjna, klocki do układania, studnia Jakuba , pacynki do teatrzyku, historyjki obrazkowe i inne które pozwoliły dzieciom uczyć się poprzez zabawę. Dnia 8 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji II etapu projektu z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Dzieci przedstawiły ciekawy program artystyczny i z dużym zapałem zaprezentowały swoje umiejętności. Dawniej nieśmiałe i niepewne, dziś są bardziej otwarte, ciekawe świata. Realizacja poszczególnych zadań nauczyła ich współpracy w grupie, pozwoliła uwierzyć w siebie.

 

 

 

III etap realizacji projektu, rok szkolny 2010/2011 -nauczyciel mgr Beata Gumienna

W roku szkolnym 2010/2011 od 2 listopada 2010 roku do 20 czerwca 2011 roku kontynuowany jest w naszej szkole „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”. Program tego projektu jest realizowany podczas zajęć obowiązkowych od 2 listopada i zajęć pozalekcyjnych, które rozpoczęły się 3 stycznia 2011 roku. Odbywają się one 2 razy w tygodniu: czwartek – 2 godziny, piątek – 1 godzina.Zakończyły się one wielkim pokazem umiejętności w roku szkolnym 2010/2011.

 

 

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00.

 26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00

Projekt ma na celu wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł , a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu : od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn  są uczniowie, uczennice  i nauczyciele:

-w mieście Jaśle: Gimnazjum nr 2 im. I. Łukasiewicza w ZSM 3 oraz Gimnazjum nr 5 w ZSM 5,

-w gminie Dębowiec: Szkoły Podstawowej w Cieklinie,

-w gminie Jasło: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Szebniach,

-w gminie Krempna: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Krempnej,

-w gminie Nowy Żmigród: Szkoły Podstawowej w Makowiskach, Szkoły Podstawowej w Nienaszowie, Gimnazjum w ZS w Nowym Żmigrodzie oraz Gimnazjum w ZS w Łężynach,

-w gminie Osiek Jasielski: Szkoły Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, Szkoły Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej, Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia nauczycieli obejmujące treści:

1)  Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności.

2) Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

3)  Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

4)  Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym.

5) Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

Już po odbyciu pierwszej części szkoleń nauczyciele będą prowadzić w każdej szkole, przy wsparciu konsultantów metodycznych i psychologa, cykl zajęć dodatkowych w formie projektów edukacyjnych z uczniami i uczennicami, które mają na celu:

1) rozwijanie u uczniów i uczennic  kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności,

2) kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic  kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczania,

3) kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych oraz upowszechnienie wykorzystania TIK w procesie uczenia się,

4) indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym,

5) współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych – powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie warsztatów, wyjazdów studyjnych, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami.

Nauczyciele będą uczestniczyć w konkursach na najlepsze scenariusze zajęć, opracowane podczas szkoleń. Opracują także i wdrożą Programy współpracy z otoczeniem dla każdej szkoły.

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – komputery, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Gimnazjum nr 2 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem działań projektowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje dokonania naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzić będą

 1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B

e-mail: biurozsm3@wp.pl

 1. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,
 2. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

Od 1 października 2017 r. dla 1 400 uczniów w szkołach objętych projektem pn „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 będą prowadzone zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne).

Celem Projektu i realizowanych w jego ramach zajęć dodatkowych dla uczniów jest podniesienie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nakowo-technicznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości prowadzących do zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu szkolnego oraz wzmocnienie  pozycji młodego pokolenia na przyszłym rynku pracy.

Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł, a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu: od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami zajęć dodatkowych są uczniowie i uczennice ośmioletnich szkół podstawowych, przekształconych w wyniku reformy oświatowej z dniem 1 września 2017 r., w tym uczniowie klas gimnazjalnych, których rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn:

-w mieście Jaśle:  w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSM nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 8 w ZSM nr 5,

-w gminie Dębowiec: w Szkole Podstawowej w Cieklinie,

-w gminie Jasło: w Szkole Podstawowej w Szebniach,

-w gminie Krempna: w Szkole Podstawowej w Krempnej,

-w gminie Nowy Żmigród: w Szkole Podstawowej w Makowiskach, w Szkole Podstawowej w Nienaszowie, w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie oraz w Szkole Podstawowej w ZS w Łężynach,

-w gminie Osiek Jasielski: w Szkole Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, w Szkole Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej.

Zajęcia dodatkowe obejmują następującą tematykę:

 1. Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności, z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu w nauczania
 3. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych, upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się oraz realizacja projektów edukacyjnych
 4. Indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym, wykorzystująca metodę projektu edukacyjnego
 5. Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych oraz powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy, którego uczestnicy będą brali udział w warsztatach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami oraz w wycieczce np. do Centrum Pieniądza w Warszawie

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Szkole Podstawowej nr 12 w ZSM nr 3 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem zajęć dodatkowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje projekty naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzą:

 1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B

e-mail: biurozsm3@wp.pl

 1. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,
 2. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

Zajęcia z eksperymentu (przyrodnicze).

Projekt “Comenius”

Relacja z wizyty partnerskiej uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Zawadki Osieckiej w miejscowości Balan w Rumunii.

W ramach projektu Comenius „Eurasia is singing” odbyło się spotkanie robocze w szkole partnerskiej  Gradinita Floare De Colt  w rumuńskim mieście Balan. W dniach 19-26 lutego 2012 r. delegacja nauczycieli: dyrektor szkoły p. Irena Baciak, koordynator projektu p. Iwona Gumienna, p. Anna Pęcak , p. Paweł Wnęk oraz uczniowie: Justyna Mastaj, Anita Opałka, Piotr Sławniak oraz Natalia Opałka uczestniczyli w wyżej wymienionym projekcie. Celem projektu, który łączy z sobą trzy szkoły: rumuńską, turecką oraz polską jest dialog kulturowy na płaszczyźnie muzycznej. Poznawanie muzyki, tańców oraz kultury jest priorytetem wspólnych działań. Projekt ukazuje wiele wspólnych cech łączących te trzy narody, ale daje też możliwość poznania odrębności i różnic charakterystycznych dla poszczególnych krajów.Podczas wizyty nasi uczniowie mieszkali w domach swych przyjaciół z Rumunii, co dało okazję do lepszego poznania kultury i zwyczajów partnerów.Podczas pobytu uczestniczyliśmy w warsztatach tańców rumuńskich oraz węgierskich, wycieczkach, wspólnych dyskotekach. Zwiedzaliśmy miasta: Balan, Miercurea Ciuc, Gheorghenii oraz  Baia Mare.

Mieliśmy okazję podziwiać przyrodę regionu oraz brać udział w zabawach na śniegu z zaprzęgiem psów rasy malamute.

Był to czas by podsumować dotychczasowe działania w poszczególnych szkołach oraz zaplanować kolejną wizytę u naszych tureckich partnerów, która odbędzie się w kwietniu.

Ten  to wyjątkowy czas obfitujący w nowe doświadczenia, przeżycia oraz  przyjaźnie sprawił, że wszyscy jesteśmy dumni i szczęśliwi z możliwości  udziału w tym wyjątkowych działaniach.

Polecamy stronę projektu: http://www.eurasiamusicteam.com/

oraz śledzenia nowości na Fb : http://www.facebook.com/groups/239260802796988/

                                                                                                                                              COMENIUS – “Eurasia is singing”

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej realizuje dwuletni projekt współpracy z Turcją oraz Rumunią na płaszczyźnie muzycznej. Comenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), który wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, polegającą na realizacji wspólnego projektu.
Cele: szczegółowe Programu Comenius:
  – rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  – pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego,
  – przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
  – wymiany doświadczeń, spotkania, praktyczne zastosowanie języka angielskiego, konkursy dla dzieci, zagraniczne wyjazdy.
W dniach 17-23 października 2011 r. szkoła gościła nauczycieli i dzieci z Turcji i Rumunii.
W trakcie realizacji projektu nauczyciele i uczniowie naszej szkoły będą gościć w krajach naszych partnerów,
RUMUNIA –LUTY, PAŹDZIERNIK 2012 r.
TURCJA- KWIECIEŃ 2012 r.
Wyjazdy, pobyt oraz wyżywienie dzieci pokrywane jest z grantu programu Comenius, który nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 tys. Euro.

 Strona projektu http://eurasiaissinging.weebly.com/

Wizyta partnerska Szkoły Podstawowej z Zawadki Osieckiej w Yunuslar İlköğretim Okulu w Turcji.

W ramach projektu Comenius „Eurasia is singing” w dniach 18 – 26 kwietnia 2012 r.  odbyła się wizyta robocza w kraju partnerskim, w której wzięło udział pięciu nauczycieli: dyrektor Irena Baciak , koordynator projektu Iwona Weronika Gumienna, Anna Pęcak, Paulina Jamer , Paweł Wnęk oraz troje uczniów: Natalia Opałka, Justyna Mastaj, Piotr Sławniak.

Otwarcie projektu i powitanie gości odbyło się Centrum Kultury, gdzie podziwialiśmy tradycyjne, tureckie  tańce. Podczas wizyty   odwiedziliśmy Centrum Edukacji Publicznej w Gediz , gdzie zostaliśmy zapoznani z funkcjonowaniem placówek szkolnych.

Ważnym elementem naszego pobytu było również zapoznanie się z funkcjonowaniem szkół średnich oraz szkół wyższych. Mieliśmy okazję odwiedzić Meslek Yüksek Okulu-M.N.A-A.Ö.L w Gediz. Dało to nam możliwość zapoznania się z pracą tureckich nauczycieli oraz pokazało uczniom z Polski sposób nauczania i funkcjonowania ich kolegów w szkole.

W dniach 20 – 22 kwietnia  uczestniczyliśmy w wyjeździe do Pamukkale , Efesu oraz Izmiru.

Te historyczne miejsca, które były kolebkami cywilizacji , stały się dla  nas inspiracją do poszukiwać wspólnych korzeni na płaszczyźnie kulturowej. Był to owocny i bogaty czas w doświadczenia : muzyczne, kulinarne oraz  estetyczne.

 

Comenius „Eurasia is singing” – wizyta partnerska Szkoły Podstawowej z Zawadki Osieckej w Grdinita Floarea de Colt w Balan .

           Szkoła Podstawowa znajdująca się   w Zawadce Osieckiej,  już po raz czwarty uczestniczyła w wizycie partnerskiej w ramach projektu Comenius „Eurasia is singing” . Tym razem wizyta miała miejsce w rumuńskim mieście Balan. Projekt obejmuje swymi działaniami trzy szkoły: polską, rumuńską oraz turecką. Ideą projektu jest wielowymiarowa współpraca i wymiana kulturowa, której fundamenty to muzyka i taniec. Szkoła reprezentowana była przez : dyrektor Irenę Baciak , Monikę Wilisowską , Iwonę Weronikę Gumienną oraz uczniów: Wiktorię Opałkę , Marcina Pałkę, Anitę Opałkę , Joannę Gumienną oraz Piotra Sławniaka.   Rozpoczęcie wizyty  odbyło się w Przedszkolu Flora de Colt , gdzie uczestniczyliśmy w przygotowanym przez nauczycieli – w wykonaniu przedszkolaków- programie artystyczno-muzycznym. Następnie udaliśmy się do Urzędu Gminy gdzie została dokonana prezentacja regionu Balan oraz regionów  pozostałych uczestników projektu.Podczas „Dnia Rumuńskiego” zostały nam przybliżone tradycyjne instrumenty muzyczne, piosenki folklorystyczne oraz potrawy regionalne. Na zakończenie uczestniczyliśmy w wycieczce nad Jezioro Czerwone ( Lcul Rosu) położone u stóp gór Hasmas w sąsiedztwie słynnego wąwozu Bicaz. „Dzień Polsko- Turecki” był okazją do zaprezentowania tradycyjnych tańców, piosenek oraz czasem na degustację regionalnych produktów przewiezionych z Polski oraz Turcji.Rumunia zachwyciła nas nie tylko pięknem przyrody, ale też historycznymi miastami takimi jak: Sibiu, Sinaia,  Praid, Brasov. Perłą naszego pobytu była wizyta w zamku księcia Drakuli w mieście Bran. Wizyta  w Rumunii to  pozytywne doświadczenia,  spotkani przez nas ludzie to osoby miłe, naturalne i bardzo gościnne. Wizyta  została przygotowana przez naszego rumuńskiego  partnera w  sposób wyjątkowy i bardzo atrakcyjny.  Czas ten zaowocował wieloma przemyśleniami i spostrzeżeniami. Nic tak nie weryfikuje opinii o danym kraju,  jak pobyt w nim, wspólne działania i poznani ludzie. Ten  wyjątkowy czas był owocny w nowe  doświadczenia,  przyjaźnie oraz sprawił, że wszyscy jesteśmy dumni i szczęśliwi z możliwości  udziału w tym wyjątkowych projekcie. „Eurasia is signig” to partnerstwo, które  dynamicznie się rozwija,    łamie stereotypy, uczy tolerancji oraz pokazuje jak wiele wspólnego mają te trzy kraje.

Sprawozdanie z wizyty  projektu  Comenius „Eurasia is singing” finansowanego  z  funduszy Unii Europejskiej, realizowanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu  Uczenie się przez całe życie , które odbyło się w Turcji Yunuslar Ortaokulu w dniach 2 – 9 czerwca 2013 roku.  

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej już   po raz szósty uczestniczyła w wizycie partnerskiej w ramach projektu. Wizyta miała miejsce w tureckiej miejscowości Yunuslar . Idea projektu  jaką jest wielowymiarowa współpraca i wymiana kulturowa, której fundamenty to muzyka i taniec została realizowany podczas tygodniowego pobytu.  Szkoła reprezentowana była przez : dyrektor Irenę Baciak oraz Iwonę Gumienn.Rozpoczęcie wizyty  odbyło się w Urzędzie Miasta Gediz ,  gdzie zostaliśmy przyjęci przez lokalne władze oraz  została dokonana prezentacja regionu Gediz . Podczas wizyty  została nam przybliżona historia Turcji poprzez lekcję multimedialną, w której uczestniczyliśmy. Pobyt w szkole był okazją do poznania nauczycieli oraz uczniów,  typowej  kuchni tureckiej oraz  muzyki. 

           Następne dni to zwiedzanie przejazd do miejscowości Alanya, gdzie zwiedzaliśmy  ruiny zamku, meczet oraz Czerwoną Wieżę,  Damlata ,Jaskinię , następnie udaliśmy się na  rejs statkiem po Morzu Śródziemnym. To piękna wyprawa wybrzeżem oraz zwiedzanie parku  Manavgat, Kurunlu , wodospadów Düden Fal;  w historcznej Antalya. Saklkent and Patara beach, piękny,  naturalne utworzony kanion był osobliwie  miejscem, podobnie jak plaża. Pobyt na plaży w Ölüdeni oraz czas wolny, wieczorem udaliśmy się do pięknego,  historycznego Dalyan. Pobyt w historycznym mieście Efes oraz zwiedzanie domu Marii Matki  Jezuza . Kolejnym miastem był Izmir z bogatą , nowoczesną architekturą oraz słynnym placem Konak wraz z wieżą zegarową. Ostatnim punktem był pobyt na bazarze , który obfitował w zakup pamiątek oraz prezentów.  Wizyta  w Turcji  to  pozytywne doświadczenia,  spotkani przez nas ludzie to osoby miłe, naturalne i bardzo gościnne. Wizyta  została przygotowana przez naszego tureckiego   partnera w  sposób wyjątkowy i bardzo atrakcyjny.  Czas ten zaowocował wieloma przemyśleniami i spostrzeżeniami. Nic tak nie weryfikuje opinii o danym kraju,  jak pobyt w nim, wspólne działania i poznani ludzie. Ten  wyjątkowy czas był owocny w nowe  doświadczenia,  przyjaźnie oraz sprawił, że wszyscy jesteśmy dumni i szczęśliwi z możliwości  udziału w tym wyjątkowych projekcie. Eurasia is signig to partnerstwo, które  dynamicznie się rozwija,    łamie stereotypy, uczy tolerancji oraz pokazuje jak wiele wspólnego mają z sobą te trzy kraje.