Dla rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Kalendarz szkolny

 

Procedury postępowania w przypadku nadużywania mediów elektronicznych w tym cyberprzemocy

Procedury postępowania

w przypadku zaistnienia lub podejrzenia zaistnienia nadużywania mediów elektronicznych w tym wystąpienia cyberprzemocy

I. Postanowienia ogólne

1. Szkoła jest zobowiązana do prowadzenia działań profilaktycznych uświadamiających całej społeczności szkolnej zasady korzystania oraz zagrożenia płynące z użytkowania technologii komunikacyjnych.

2. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia cyberprzemocy.

3. Z niniejszymi procedurami zapoznawani są uczniowie Zespołu Szkół oraz ich rodzice (opiekunowie).

O obowiązujących procedurach w przypadku cyberprzemocy wychowawcy informują rodziców (opiekunów) na spotkaniach z rodzicami oraz uczniów podczas godzin wychowawczych.

4. Poniższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły, bibliotece szkolnej oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.

II. Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań szkoły. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia konkretnych działań interwencyjnych.

 1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

Każdy, kto posiadł wiedzę o wystąpieniu cyberprzemocy, a zwłaszcza: poszkodowany uczeń (ofiara), jego rodzice (opiekunowie), inni uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele są zobowiązani zgłosić ten fakt.

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia.

W szkole zgłaszanie wypadków cyberprzemocy odbywa się według następującej zasady:

 • Uczeń – ofiara lub świadek cyberprzemocy, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, rodzic lub opiekun informuje wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego o podejrzeniu wystąpieniu takiego zjawiska,
 • po wstępnym zakwalifikowaniu zdarzenia jako cyberprzemoc dyrektor szkoły, pedagog oraz wychowawca klasy dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie.
 • jeśli zdarzenie miało miejsce z użyciem komputerów szkolnych nauczyciel zajęć komputerowych w miarę możliwości zabezpiecza dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

3. Zabezpieczenie dowodów

Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy do nich data i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy?

a) telefon komórkowy odbiorcy (zgłaszającego) – nie  kasować wiadomości, dokonać zapisu zarówno  tekstowych jak też zdjęć, nagrań dźwiękowych lub filmów,

b) komunikatory – jeśli jest taka możliwość należy korzystać z zapisu w archiwum, jeśli nie należy skopiować do edytora tekstu mlub za pomocą zrzutu ekranowego i wydrukować,

c) strona WWW– za pomocą zrzutu ekranowego i wydrukowanie,

d) e-mail – postępowanie jak wyżej, pamiętając, aby zachować dane nadawcy.

4. Zidentyfikowanie sprawcy cyberprzemocy

Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy wyłącznie wtedy, gdy nie zachodzi podejrzenie złamania prawa.

W przypadku, gdy zostało złamane prawo należy bezwzględnie skontaktować się z policją.

Należy pamiętać, że nauczyciel nie ma prawa dokonywania przeszukań ucznia, wglądu w jego prywatną pocztę, przeglądania zapisów w prywatnych środkach łączności. Identyfikacja prowadzona w szkole może być prowadzona na podstawie materiałów dostarczonych przez poszkodowanego lub osób zgłaszających.

5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy.

W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien podjąć dalsze działania:

a)  przeprowadzenie rozmowy z uczniami:

 • ofiarą w celu zapoznania się z argumentami i przedstawionymi dowodami,
 • domniemanym sprawcą w celu wysłuchania przedstawionego przez niego przebiegu zdarzenia, podjęcia próby rozwiązania sytuacji konfliktowej.

Po udowodnieniu wystąpienia przypadku nadużywania przez ucznia mediów elektronicznych w celu wyrządzenia szkody wychowawca jest zobowiązany podjąć następujące kroki:

 • przekazać sprawcy zdecydowany komunikat o braku akceptacji przez szkołę tego typu przemocy,
 • omówić z uczniem skutki takiego postępowania i poinformować o konsekwencjach jakie zostaną wobec niego zastosowane,
 • zobowiązać do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci,
 • uzgodnić sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,

b)  Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka.

Obowiązki wychowawcy wobec rodziców domniemanego sprawcy;

 • powiadomienie o zdarzeniu, zapoznanie z dowodami i decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych dotąd przez szkołę środkach wobec dziecka,
 • pozyskanie rodziców do współpracy i ustalenie zasad,
 • wspólne opracowanie kontraktu dla dziecka z określeniem  zobowiązań ucznia, rodziców i przedstawicieli szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania wymagań i terminów ich realizacji.

c)  Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 • praca z uczniem – sprawcą cyberprzemocy musi zmierzać w kierunku pomocy w zrozumieniu  zachowania, oraz w podjęciu decyzji o zmianie postępowania i postawy,
 • pomoc jest udzielona przez wszystkich nauczycieli, szczególnie przez pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy do której uczęszcza uczeń,
 • w szczególnym przypadku może zaistnieć konieczność skierowania ucznia na badania specjalistyczne i terapię,

 

6. Środki dyscyplinarne wobec sprawcy.

a) wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły. Wychowawca we współpracy z rodzicami ucznia i pedagogiem szkolnym może podjąć decyzję o rozszerzeniu środków dyscyplinujących o działania dodatkowe takie jak czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni multimedialnej w czasie wolnym, przynoszenie do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

b) celem sankcji powinno być zatrzymanie przemocy, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, wzbudzenie w sprawcy refleksji na temat swojego zachowania, pokazanie całej społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie tolerowana.

c)podejmując decyzję o karze należy brać pod uwagę:

– rozmiar i rangę szkody,

– czas trwania prześladowania,

– świadomość popełnionego czynu,

– motywację sprawcy,

– rodzaj rozpowszechnionego materiału.

7. Działania wobec ofiary cyberprzemocy.

a) Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną przez pedagoga i wychowawcę.

b) Podczas rozmowy z uczniem, który jest ofiarą cyberprzemocy, należy zapewnić go, że postąpił właściwie zgłaszając wydarzenie.

c) Ucznia – ofiarę cyberprzemocy, poza w/w wsparciem udzielonym przez wychowawcę i pedagoga szkolnego, należy pouczyć o dalszym zachowaniu wobec sprawcy cyberprzemocy, a szczególnie aby:

 • nie utrzymywać kontaktów elektronicznych ze sprawcą,
 • nie kasować dowodów,
 • rozpatrzeć zmianę danych kontaktowych w komunikatorze, adresie e-mail lub takie wykorzystanie możliwości technicznych urządzenia aby uniemożliwić dostęp osób niepożądanych przez umieszczenie ich w zakładce „spam” lub  dodanie numeru do blokowanych itp.  
 • Poinformować ucznia jak powinien się zachować w przypadku próby zastosowania aktu odwetu.

 

8. Ochrona świadków, którzy zgłaszają zdarzenie.

Ważne jest, aby postępowanie prowadzić w taki sposób, aby w wyniku interwencji nie narażać świadka na groźby i zdarzenia ze strony sprawcy. Osoby prowadzące działania ze strony szkoły są zobowiązane do takiego postępowania, aby swoim zachowaniem wzbudzać zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa, wykazać zrozumienie i empatię.

Konfrontowanie świadka za sprawcą powinno być starannie przemyślane i prowadzone tylko wyjątkowo.

Należy pamiętać, że w przypadku podejrzenia, że mamy do czynienia z przestępstwem, sprawę należy zgłosić Policji lub Sądowi Rodzinnemu. Podszywania się pod kogoś, włamania na konto, zmiany danych, zamieszczenie wiadomości, zdjęć, filmików godzących w dziecko są przestępstwami ściganymi z urzędu i informacja taka jest obowiązkiem każdego, kto posiadł wiedzę o ich wystąpieniu.