Historia szkoły

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY.

Zawadka Osiecka 174

38- 223 Osiek Jasielski

woj. podkarpackie

tel.13 4420008

e-mail spzawadkaosiecka@wp. pl

www.spzawadkaosiecka.pl

ORGANIZACJA SZKOŁY

             Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Osieku Jasielskim. Cykl kształcenia trwa 6 lat, szkoła liczy sześć oddziałów oraz oddział zerowy. Liczba uczniów w oddziale nie przekracza 24, nie ma oddziałów łączonych. W szkole utrzymywana jest 2 zmianowość, gdyż szkoła posiada cztery klasopracownie, dwie klasy odbywają zajęcia na drugą zmianę. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą o godz. 15.20. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Organami szkoły są: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Nowy budynek szkoły

  Szkoła mieści się w budynku wybudowanym w latach pięćdziesiątych, jako „tysiąclatka” oddany do użytku 26 lipca 1959 r. za kierownika szkoły Ludwika Szetlaka. Budynek szkoły wymagał remontów, Wcześniej wymieniono blachę na dachu i zamontowano centralne ogrzewanie, co znacznie poprawiło warunki pracy.  W roku szkolnym 2001/2002 w okresie wakacyjnym udało się zabudować korytarz i wybudować ubikacje wewnątrz budynku z dużym zaangażowaniem rodziców. W okresie jesiennym 2002 r. z pomocą rodziców rozebrano stare ubikacje na zewnątrz szkoły, wyrównano plac szkolny przed budynkiem. Prace te pozwoliły na przygotowanie terenu pod boiska szkolne: do siatkówki , koszykówki, piłki ręcznej, mini piłki nożnej co znacznie przyczyniło się do poprawy jakości pracy szkoły.

                Już w okresie zimowym 2003 r. poczyniono przygotowania niezbędne do przeprowadzenia remontów. Inspektor gminny przygotował dokumentację przetargową i końcem lutego ogłoszono przetarg na wymianę okien i drzwi wejściowych w budynku szkoły   do końca kwietnia. Termin umowy został dotrzymany, w okresie przerwy świątecznej firma dokonała wymiany okien i drzwi w budynku szkoły.

Końcem marca 2003 r. przygotowana została dokumentacja przetargowa dotycząca wykonania ocieplenia budynku i elewacji zewnętrznej. Przetarg przeprowadzono końcem kwietnia, w wyniku przetargu wyłoniono firmę do wykonania robót. Prace rozpoczęto w czerwcu i zakończono w połowie lipca. Pozostało czasu na prace malarskie i założenie żaluzji we wszystkich oknach. Szkoła została gruntownie wyremontowana i przygotowana na przyjęcie uczniów. Od 2003 r. nie dokonywano poważniejszych remontów. Wymieniono wykładziny w klasach, zakupiono nowe meble, w tym roku przeprowadzono malowanie klas.

                       Stary budynek szkoły wybudowano w 1902 r. Budynek ten w tamtym okresie spełniał rolę szkoły jednoklasowej, później znajdowały się w nim mieszkania dla nauczycieli. Mieszkania ze względu na złe warunki stały bezużyteczne i w latach 90 przerobiono je na potrzeby szkoły, dzięki czemu baza szkoły wzbogaciła się o nowe pomieszczenia, w jednym pomieszczeniu zamontowano drabinki dzięki czemu można tam realizować zajęcia wychowania fizycznego, ponieważ wcześniej odbywały się na korytarzu szkolnym. W starym budynku umieszczony jest oddział zerowy i tam dzieci przygotowują się do szkoły, w starym budynku znajduje się biblioteka szkolna. Od 2004 r. wspólnie z rodzicami udało się wykonać prace remontowe i dzieci mogą korzystać z ubikacji w budynku w którym się uczą. Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego jest bardzo ograniczone ze względu na małe pomieszczenie i konieczność przechodzenia dzieci przez podwórko, muszą się ubierać wychodzić na zewnątrz i wracać po zajęciach. W zimie i w czasie deszczu jest to niekorzystne dla dzieci.

Budynek ten jest bardzo zniszczony i praktycznie nie nadaje się do użytku. Jest co roku odnawiany w miarę możliwości aby można było z niego korzystać.

             Szkoła zatrudnia 11 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. 7 nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczycieli mianowanych, 2 kontraktowych 7 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczycielami Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej w roku szkolnym 2010/2011 są:

-Jacek Zalewski nauczyciel matematyki, informatyki, techniki

–   Anetta Rachfalska nauczyciel języka polskiego ( w zastępstwie Paulina Jamer)

–   Danuta Tutaj nauczyciel przyrody, plastyki, w.d.ż.

–   Pawęł Wnęk nauczyciel historii, wychowania fizycznego

–   Monika Wilisowska nauczyciel języka angielskiego

–   Maria Kluk nauczyciel nauczania zintegrowanego

–   Stanisława Opałka nauczyciel nauczania zintegrowanego, muzyki

–   Beata Gumienna nauczyciel nauczania zintegrowanego

–   Iwona Gumienna nauczyciel oddziału zerowego.

W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszcza 65 dzieci i 9 oddziału zerowego.

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

Od 1950 r. do 1966- kierownik Ludwik Szetlak

1966/67 do 1979 kierownik/dyrektor: Ryszard Hanas

1979/80 do 1984/85 dyrektor: Stefan Walentek

1985/86 do 1986/87 Pleban Adam

1988/89 do 1991 Ciurej Jan

1991/1992 Irena Baciak

1992/1993 do 2001 Franciszka Sławniak 2001/ do chwili obecnej Irena Baciak

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADCE OSIECKIEJ REALIZUJE PROJEKTY UNIJNE

 Dyrektor szkoły Irena Baciak i nauczyciele podejmują szereg działań w celu poprawy warunków i pozyskania środków na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i wzbogacenie wyposażenia szkoły. Taką możliwość dają nam wszelkiego rodzaju programy i konkursy z których chętnie korzystamy.

Udział w projektach zaczynaliśmy już w 2003 i 2004 roku kiedy pozyskiwaliśmy fundusze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie szkoleń dla miejscowej ludności dzięki którym mogliśmy zakupić komputery i wyposażyć szkołę w komputery.

          Następnie realizowaliśmy konkursy kuratoryjne w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” W roku szkolnym 2007/2008 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych pt. „Równać szanse” Dzieci miały zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dzięki którym mogły rozwijać swoje zainteresowania, realizowaliśmy wycieczki i wyjazdy na basen, wszyscy byli zachwyceni. Również w roku szkolnym 2008/2009 złożyliśmy wniosek pt. „Uśmiech dziecka” w tym samym konkursie ukierunkowany na zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków i dzieci klas I-III i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 33200 zł na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do muzeum lalek do Pilzna, do Krempnej oraz na basen, dzięki temu projektowi zostały zakupione materiały do zajęć oraz zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią do ogródka przedszkolnego, z którego korzystają zarówno dzieci szkolne jak i z całej miejscowości.                              

        Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Projektem zostali objęci uczniowie klasy pierwszej do 2011 r. Uczniowie klas pierwszych zyskują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i środki dydaktyczne na kwotę 8 tyś. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Projekt ciesz się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i nauczycieli ze względu na wspaniałe pomoce dydaktyczne jakie otrzymała szkoła. Dzieci mogą rozwijać swoje kompetencje kluczowe pod kierunkiem nauczyciela poprzez zabawę i przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych umieszczonych w ośrodkach zainteresowań. W projekcie bierze udział 450 szkół z woj. podkarpackiego w tym również i nasza szkoła.

Dnia 8 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji II etapu projektu z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Dzieci przedstawiły ciekawy program artystyczny i z dużym zapałem zaprezentowały swoje umiejętności. Dawniej nieśmiałe i niepewne, dziś są bardziej otwarte, ciekawe świata. Realizacja poszczególnych zadań nauczyła ich współpracy w grupie, pozwoliła uwierzyć w siebie. Od 1 września 2010 rozpoczyna się III etap realizacji projektu.

Szkoła prowadzi systematyczną współpracę z Polskim Stowarzyszeniem
Pedagogów i Animatorów Klanza w Lublinie. Dzięki tej współpracy
realizujemy projekty systematyczne i wakacyjne prowadzone przez
wolontariuszy stowarzyszenia. Dzieci mają zorganizowany czas wolny w
okresie wakacji; mają możliwość poznania nowatorskich metod pracy
i spotkania z ciekawymi ludźmi.__________________________

 

Zdjęcie z wolontariatu

Od 01.09.2008- 31.10.2009 r. realizowaliśmy projekt pt. „Równy start” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość projektu 247 300,00 zł. Liczba beneficjentów- 60. Projekt ukierunkowany był na zajęcia wyrównawcze. Uczniowie brali udział w zajęciach:

 • warsztaty psychologiczne,
 • zajęcia z nauczania zintegrowanego,
 • zajęcia z języka polskiego,
 • zajęcia z matematyki,
 • zajęcia z przyrody,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia komputerowe.

Uczniowie otrzymali podręczniki do poszczególnych zajęć, zakupiono programy multimedialne, laptop , projektor, telewizor, odtwarzacz DVD, CD sprzęt siłowy do ćwiczeń (atlas, rower treningowy, trenażer wioślarski), słowniki ortograficzne, atlasy przyrodnicze, zbiory zadań, plansze edukacyjne. Główną atrakcją projektu były: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs prac plastycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Corel Graphics z atrakcyjnymi nagrodami oraz wycieczka do Zakopanego.

Od 1 listopada 2009 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu w
ramach konkursu nr 9 POKL/9.1.2/2009 pt. „Mierzymy wysoko”
ukierunkowanego na rozwijanie zainteresowań uczniów. Okres realizacji
projektu : 01.11.2009 r. – 30.06. 2012 r. Wniosek został oceniony pozytywnie
i uzyskał dofinansowanie.                                                                                                 

Wartość  projektu 550 586,00 zł. Liczba beneficjentów- 63.

Cel projektu ukierunkowany jest na rozwój umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Dzieci będą miały możliwość skorzystania przez trzy lata z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. Są to:

 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia języka angielskiego
 • koło literackie
 • zajęcia matematyczne
 • klub młodego odkrywcy
 • koło ekologiczno- przyrodnicze
 • koło sportowe
 • koło plastyczne
 • koło muzyczne
 • koło teatralne
 • koło taneczne
 • mały ekonomista kurs e-learning

 

Dodatkowym uatrakcyjnieniem są zaplanowane wyjazdy do teatru do Rzeszowa, rajd po Magurskim Parku Narodowym oraz dwudniowe wycieczki Warszawa- Toruń i Góry Świętokrzyskie-Bałtów. Szkoła wzbogaci się w liczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przede wszystkim: urządzenie wielofunkcyjne tablicę interaktywną, mikroskop digitalny, stereomikroskop, radiowęzeł, elektroniczną woźną, pianino, instrumenty muzyczne, kamerę cyfrową, sprzęt nagłaśniający, stepper, bieżnię, zestawy do eksperymentów dla uczniów, akwarium, słowniki do języka angielskiego, słowniki ortograficzne, plansze i wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Zajęcia w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i znacznie przyczynią się do wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie naszej szkoły podniosą swoje umiejętności, rozwiną zainteresowania w sposób przyjemny, praktyczny i atrakcyjny.

Zdjęcie uczniów zespołu tanecznego Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej wykorzystane do plakatu projektu „Mierzymy wysoko”.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu znacznie przyczyniają się do wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych naszej szkoły. Uczniowie chętnie biorą w nich udział ponieważ mogą korzystać z ciekawych pomocy dydaktycznych i w sposób praktyczny, przyjemny i atrakcyjny rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

Realizacja projektów w naszej szkole niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły. Projekty Unijne realizujemy już od 2008 r. Projekt pt. „Mierzymy wysoko” jest już drugim projektem realizowanym w ramach działania 9.1.2 PO KL i obserwujemy widoczne efekty. Uczniowie uzyskują coraz lepsze wyniki sprawdzianów klasy VI , uzyskują wysokie wyni ki w konkursach gminnych, a nawet powiatowych.

W roku 2010 rozpoczynamy nowy etap w historii naszej szkoły ponieważ rozpoczęła się rozbudowa szkoły o łącznik w którym będą dwie klasy i sale gimnastyczną. Inwestycja ta znacznie poprawi warunki pracy szkoły. Pozostaje tylko mieć nadzieje, że uda się pozyskać dodatkowe środki i w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się nowym wspaniałym obiektem.

Gmina Osiek Jasielski Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej            

www. spzawadkaosiecka.pl