Projekt 9.2

 

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00.

26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 Projekt ma na celu wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł , a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu : od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r. Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn są uczniowie, uczennice i nauczyciele: -w mieście Jaśle: Gimnazjum nr 2 im. I. Łukasiewicza w ZSM 3 oraz Gimnazjum nr 5 w ZSM 5, -w gminie Dębowiec: Szkoły Podstawowej w Cieklinie, -w gminie Jasło: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Szebniach, -w gminie Krempna: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Krempnej, -w gminie Nowy Żmigród: Szkoły Podstawowej w Makowiskach, Szkoły Podstawowej w Nienaszowie, Gimnazjum w ZS w Nowym Żmigrodzie oraz Gimnazjum w ZS w Łężynach, -w gminie Osiek Jasielski: Szkoły Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, Szkoły Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej, Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia nauczycieli obejmujące treści: 1) Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności. 2) Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych. 3) Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. 4) Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym. 5) Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. Już po odbyciu pierwszej części szkoleń nauczyciele będą prowadzić w każdej szkole, przy wsparciu konsultantów metodycznych i psychologa, cykl zajęć dodatkowych w formie projektów edukacyjnych z uczniami i uczennicami, które mają na celu: 1) rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności, 2) kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczania, 3) kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych oraz upowszechnienie wykorzystania TIK w procesie uczenia się, 4) indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym, 5) współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych – powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie warsztatów, wyjazdów studyjnych, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami. Nauczyciele będą uczestniczyć w konkursach na najlepsze scenariusze zajęć, opracowane podczas szkoleń. Opracują także i wdrożą Programy współpracy z otoczeniem dla każdej szkoły. Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – komputery, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Gimnazjum nr 2 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu. Podsumowaniem działań projektowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje dokonania naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Działania projektowe prowadzić będą

 1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B e-mail: biurozsm3@wp.pl

 1. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,
 2. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

  ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO Od 1 października 2017 r. dla 1 400 uczniów w szkołach objętych projektem pn „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 będą prowadzone zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne). Celem Projektu i realizowanych w jego ramach zajęć dodatkowych dla uczniów jest podniesienie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nakowo-technicznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości prowadzących do zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu szkolnego oraz wzmocnienie pozycji młodego pokolenia na przyszłym rynku pracy. Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł, a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu: od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r. Uczestnikami zajęć dodatkowych są uczniowie i uczennice ośmioletnich szkół podstawowych, przekształconych w wyniku reformy oświatowej z dniem 1 września 2017 r., w tym uczniowie klas gimnazjalnych, których rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn: -w mieście Jaśle: w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSM nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 8 w ZSM nr 5, -w gminie Dębowiec: w Szkole Podstawowej w Cieklinie, -w gminie Jasło: w Szkole Podstawowej w Szebniach, -w gminie Krempna: w Szkole Podstawowej w Krempnej, -w gminie Nowy Żmigród: w Szkole Podstawowej w Makowiskach, w Szkole Podstawowej w Nienaszowie, w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie oraz w Szkole Podstawowej w ZS w Łężynach, -w gminie Osiek Jasielski: w Szkole Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, w Szkole Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej. Zajęcia dodatkowe obejmują następującą tematykę:

 1. Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności, z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu w nauczania
 3. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych, upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się oraz realizacja projektów edukacyjnych
 4. Indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym, wykorzystująca metodę projektu edukacyjnego
 5. Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych oraz powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy, którego uczestnicy będą brali udział w warsztatach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami oraz w wycieczce np. do Centrum Pieniądza w Warszawie

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Szkole Podstawowej nr 12 w ZSM nr 3 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu. Podsumowaniem zajęć dodatkowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje projekty naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Działania projektowe prowadzą:

 1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B e-mail: biurozsm3@wp.pl

 1. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,
 2. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

Zajęcia z eksperymentu (przyrodnicze).