Projekt "Pierwszaki"

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej realizuje Projekt Edukacyjny

 

„Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Projektem objęci zostaną uczniowie klasy pierwszej do 2011 r. Uczniowie klas pierwszych zyskują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i środki dydaktyczne na kwotę 8 000 zł. (słownie-osiem tysięcy złotych ).Koncepcja projektu oparta została na założeniach głęboko humanistycznej teorii inteligencji wielorakich. Twórca teorii – Howard Gardner uważa że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji. Współczesna szkoła urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wychowania musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

  1. językowej (język ojczysty i obcy),
  2. matematyczno – przyrodniczej,
  3. artystycznej i ruchowej,
  4. komunikacyjno – informacyjnej,
  5. społecznej (intra i interpersonalnej).

 

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach

dodatkowych. Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko będzie wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Nauczyciel po zdiagnozowaniu profili inteligencji swoich uczniów ich zainteresowań i możliwości dobierze najwłaściwsze sposoby oddziaływań . Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz osiągnięć zaprezentowany na forum publicznym.

I etap realizacji projektu, rok szkolny 2009/2010 – nauczyciel mgr Stanisława Opałka

W roku szkolnym 2009/2010 od dnia 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia. Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. Beneficjent Projektu grupa edukacyjna S.A. Zgodnie z głównym założeniem projektu „Każde dziecko jest zdolne”Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Odbywają się one 2 razy w tygodniu po 2 godz. (wtorek, czwartek). Zajęcia te cieszą się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Zachwyt i wielką ciekawość budzą zabawy z chustą animacyjną, a zwłaszcza fabularyzowane np. „Kopciuszek” lub „ Mały Książę”, które rozwinęły wyobraźnię i fantazję dzieci. Dużo radości sprawiły im gadające pacynki, które zachęciły dzieci do twórczego myślenia. Uczniowie samodzielnie układają dialogi, starają się modulować głosem. Znacznie poprawiła się ich dykcja chętnie i płynność wypowiedzi. Chętnie podejmują działania w teatrzyku. Przygotowały dla dzieci kl. „0″ przedstawienie kukiełkowe pt.„Czerwony Kapturek”, piosenki i zabawy taneczne. Wspaniale bawią się tworząc akompaniamenty do piosenek na instrumentach perkusyjnych. „Święto pieczonego ziemniaka” zorganizowane w październiku przyczyniło się do jeszcze lepszej integracji grupy i wzajemnego poznania swoich możliwości i rówieśników. Dzieci poznają swoje mocne i słabe strony, mają czas na praktyczne manipulowanie przedmiotami, poznanie problemu i stopniowe rozwiązanie go. Uczniowie potrafią zorganizować zabawy według własnych pomysłów. Pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała przyczyniły się do lepszego poznania otaczającego świata i zrozumienia relacji międzyludzkich.

 

Zabawy matematyczne „W sklep”, gry planszowe „Logico”, które dzieci chętnie podejmują, pozwalają im rozwiązywać nawet trudne problemy matematyczne. Z wielkim zapałem układają z klocków różne przedmioty, które są inspiracją do wykonania ciekawych prac plastycznych i technicznych. Z dużym zaangażowaniem poznają świat przyrody i cierpliwie oglądają preparaty pod mikroskopem.Z prowadzącą zajęcia chętnie współpracują też rodzice. Dzięki ich pomocy dzieci miały możliwość wyjazdu do Cieklina i zwiedzanie Muzeum NarciarstwaNa zakończenie projektu na temat „My jako aktorzy”, dzieci wraz z opiekunem przygotowały przedstawienie opłatkowe pt. „Dary dla Dzieciątka”, wspaniałą scenografię, piękne tańce, kolędy, ciekawe pokazy indywidualne i grupowe, zabawę „Marzę, by występować w cyrku”, współzawodnictwo sportowe, prace plastyczne. Pokaz efektów pracy uczniów zaplanowany został na 08.12.2009r. o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej, na który przybędą zaproszeni goście.

Przewiduje się zaprezentowanie pokazu efektów pracy dzieci również w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Przewiduje się zaprezentowanie pokazu efektów pracy dzieci również w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.Bardzo uroczyście zakończyliśmy pierwszą część projektu “Pierwszaki”. Prowadząca go przez ten okres Pani Stanisława Opałka wspaniale go zakończyła razem ze swoimi podopiecznymi. Na uroczyste zakończenie przybyli rodzice, którzy mogli się przekonać jakie to umiejętności zdobyły ich pociechy.Serdecznie gratulujemy!!

 II etap realizacji projektu, rok szkolny 2009/2010 -nauczyciel mgr Maria Kluk

 W roku szkolnym 2009/2010 od 1 grudnia 2009r. do 20 czerwca 2010r. realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej projekt „ Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program tego projektu jest realizowany podczas zajęć obowiązkowych i od 1 lutego 2010r. zajęć pozalekcyjnych. Odbywają się one 2 razy w tygodniu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Ogromną radość sprawiają dzieciom gadające pacynki. Uczniowie samodzielnie wymyślają i układają dialogi, przez co rozwijają swoją wyobraźnię,

kreatywność i aktywność twórczą. Chętnie układają z klocków różne przedmioty, rozwijając przez to swoją wyobraźnię. Podczas korzystania ze wszystkich środków dydaktycznych, które otrzymała szkoła, dzieci mają możliwość rozwijania inteligencji: językowej, matematyczno – logicznej, przyrodniczej, wizualno – przestrzennej, ruchowej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej.

Od 1 lutego 2010 r. klasa pani mgr Marii Kluk przystąpiła do realizacji II etapu Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Do rozwijania tych umiejętności służą atrakcyjne środki dydaktyczne współfinansowane przez Unię Europejską, dzięki różnorodnym pomocom tj. Ser Szwajcarski, książeczki logiko, zestaw do ćwiczeń ruchowych, instrumenty muzyczne, chusta animacyjna, klocki do układania, studnia Jakuba , pacynki do teatrzyku, historyjki obrazkowe i inne które pozwoliły dzieciom uczyć się poprzez zabawę. Dnia 8 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji II etapu projektu z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Dzieci przedstawiły ciekawy program artystyczny i z dużym zapałem zaprezentowały swoje umiejętności. Dawniej nieśmiałe i niepewne, dziś są bardziej otwarte, ciekawe świata. Realizacja poszczególnych zadań nauczyła ich współpracy w grupie, pozwoliła uwierzyć w siebie.