Projekt "Równy Start"

„RÓWNY START”

W latach od 01.09. 2008- 31.10.2009 r. realizowaliśmy projekt pt. „Równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Projekt ukierunkowany był na zajęcia wyrównawcze.
Uczniowie brali udział w zajęciach:
– warsztaty psychologiczne
– zajęcia z nauczania zintegrowanego
– zajęcia z języka polskiego
– zajęcia z matematyki
– zajęcia z przyrody
– zajęcia sportowe
– zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia komputerowe
Uczniowie otrzymali podręczniki do poszczególnych zajęć, zakupiono programy multimedialne, laptop, tablice multimedialną, projektor, telewizor , odtwarzacz DVD, sprzęt siłowy do ćwiczeń (atlas, rower treningowy, trenażer wioślarski, słowniki ortograficzne, atlasy przyrodnicze, zbiory zadań, plansze edukacyjne. Główną atrakcją projektu były: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs prac plastycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Corel Graphics. Dzieci otrzymywały atrakcyjne nagrody, a ukoronowaniem projektu był wyjazd do Zakopanego.