Projekt “Mierzymy wysoko”

Od września 2009 r Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Tytuł projektu „Mierzymy wysoko” ukierunkowany był na

rozwijanie zainteresowań uczniów.

Okres realizacji projektu : 01.11.2009 r.- 30.06. 2012 r.

Wartość projektu 550 586,00 zł.

Liczba beneficjentów- 78.

Cel projektu ukierunkowany był na rozwój umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć

pozalekcyjnych. Dzieci miały możliwość skorzystania przez trzy lata z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. Były

to:

 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia języka angielskiego
 • koło literackie
 • zajęcia matematyczne
 • klub młodego odkrywcy
 • koło ekologiczno- przyrodnicze
 • koło sportowe
 • koło plastyczne
 • koło muzyczne
 • koło teatralne
 • koło taneczne
 • mały ekonomista kurs e-learning

Dodatkowym uatrakcyjnieniem były wyjazdy do teatru do Rzeszowa, rajd po Magurskim Parku Narodowym oraz dwudniowe wycieczki: Warszawa- Toruń i Góry

Świętokrzyskie-Bałtów. Szkoła wzbogaciła się w liczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przede wszystkim: urządzenie wielofunkcyjne, tablicę

interaktywną, mikroskop digitalny, stereomikroskop, radiowęzeł, elektroniczną woźną, pianino, instrumenty muzyczne, kamerę cyfrową, sprzęt nagłaśniający,

stepper, bieżnię, zestawy do eksperymentów dla uczniów, akwarium, słowniki do języka angielskiego, słowniki ortograficzne, plansze i wiele atrakcyjnych pomocy

dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Zajęcia w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i znacznie przyczynią się do

wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie naszej szkoły podnieśli swoje umiejętności i rozwijali zainteresowania w sposób przyjemny,

praktyczny i atrakcyjny.