„RÓWNY START”

W latach od 01.09. 2008- 31.10.2009 r. realizowaliśmy projekt pt. „Równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty.


Projekt ukierunkowany był na zajęcia wyrównawcze.


Uczniowie brali udział w zajęciach:


– warsztaty psychologiczne


– zajęcia z nauczania zintegrowanego


– zajęcia z języka polskiego


– zajęcia z matematyki


– zajęcia z przyrody


– zajęcia sportowe


– zajęcia z języka angielskiego


– zajęcia komputerowe


Uczniowie otrzymali podręczniki do poszczególnych zajęć, zakupiono programy multimedialne, laptop, tablice multimedialną, projektor, telewizor , odtwarzacz DVD,

sprzęt siłowy do ćwiczeń (atlas, rower treningowy, trenażer wioślarski, słowniki ortograficzne, atlasy przyrodnicze, zbiory zadań, plansze edukacyjne. Główną

atrakcją projektu były: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs prac plastycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Corel Graphics. Dzieci

otrzymywały atrakcyjne nagrody, a ukoronowaniem projektu był wyjazd do Zakopanego.